افتخارات، مجوزها، تاییدیه ها

مجوز بند الف و ب و پ و صدور بلیط قطار های رجا
تقدیر نامه های متعدد از سازمانهای مختلف
افتخارات، مجوزها، تاییدیه ها